• เมนูหลัก
 • โครงการวิจัย นักวิจัยและความเชี่ยวชาญ บทคัดย่อของนักวิจัย

    จำนวนเข้าชมเว็บไซต์

  hit counter

      เว็บลิงค์ภายนอก

   

   

  ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยและพัฒนา

  ลำดับ งานวิจัย งบประมาณ สถานะ
  0001

  ผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ที่มาของโขนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีสถาบันราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์ชมภูนาฏ ชมภูพันธ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0002

  โทษและการลงโทษในกฎหมายตราสามดวง

  ชื่อผู้วิจัย:รศ.ชาคริต อนันทราวัน

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0003

  การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์มะพร้าวแก้วที่ผลิตในอำเภอเชียงคานโดยการบรรจุแบบสูญญากาศ

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0004

  ผลของการจัดกิจกรรมการหลังการฟังนิทานโดยการเล่าเรื่องนิทานในรูปแบบการวาดแผนที่เป็นกลุ่มและรายบุคคลที่มีต่อทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด็กปฐมวัย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์นิรัตน์ กรองสะอาด

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0005

  การศึกษาเทคนิคการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ : กรณีศึกษาการสนทนากลุ่ม

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์พงษ์เดช สารการ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0006

  ผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย์

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์พัชรี ปัญญานาค

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0007

  จิตรกรรมฝาผนังวัดโพธิ์ชัยบ้านนาพึง อ.นาแห้ว จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์วรพรรณ ภูวิจารย์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0008

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์แตงไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าและการจัดการของเหลือทิ้งจากแตงไทย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์วินัย สุตันตั้งใจ อาจารย์มณีรัตน์ สุตันตั้งใจ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0009

  การศึกษาระยะเวลาที่ใช้ในการเจริญเติบโตของเชื้อและวิธีการเพาะเห็ดไข่ (เห็ดระโงก) (คืนทุนวิจัย)

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.วิโรจน์ ปิยพิทยานันต์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 คืนทุน
  0010

  บทบาทการพัฒนาการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดเลยตามความคิดเห็นของประธานและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์สุจารี แก้วคง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0011

  การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุทิน สุขคง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0012

  การศึกษาระดับและชนิดของการใช้น้ำมันพืชในสูตรการผลิต ผลิตภัณฑ์อิมัลชัน

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์สุภาวดี สำราญ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0013

  ศึกษาคุณภาพไวน์พื้นบ้านจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์โสภา ธงศิลา

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 ยังไม่เสร็จ
  0014

  ผลของการจัดกิจกรรมการเล่านิทานด้วยเทคนิคการสร้างหนังสือเล่มใหญ่ตามแนวการพัฒนาภาษาแบบธรรมชาติที่ส่งผลต่อความสนใจในการอ่านและการเขียนของเด็กปฐมวัย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์อุบล เวียงสมุทร

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0015

  ศึกษาเปรียบเทียบโครงสร้างที่เป็นองค์ประกอบของการเล่นท้องถิ่นจังหวัดเลย : กรณีศึกษาผีตาโขนอำเภอ ด่านซ้ายกับผีขนน้ำบ้านนาซ่าวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุริยา บรรพลา

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0016

  หมอลำเรื่อง

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์สังคม พรหมศิริ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0017

  การศึกษาผลของน้ำสกัดชีวภาพต่อการป้องกันโรคแอนแทรคโนสในองุ่นสาเหตุจากเชื้อรา

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์เสนีย์ ยิ่งประเสริฐ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0018

  ความต้องการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้นำท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์สุขุม พรมเมืองคุณ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0019

  เจตคติและความประทับใจของชาวต่างประเทศที่ได้มาเยือนประเทศไทย

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.ประกอบ ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0020

  การใช้สัทอักษรเพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาโรงเรียนน้ำภู อ.เมือง จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0021

  ประเพณีผีตาโขนกับการพัฒนาอาชีพศิลปหัตถกรรมของชุมชนท้องถิ่น

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0022

  บทบาทของชุมชนร้านค้าบริเวณสถาบันราชภัฏเลยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการบริโภคของนักศึกษา

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์นฤมล ปัญญาวชิโรภาส

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 กำลังดำเนินการ
  0023

  สำรวจความต้องการเลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่สถาบันราชภัฏเลยของนักเรียนในจังหวัดเลยและจังหวัดขอนแก่น

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์ ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล อาจารย์ศถิรวรรณ สมบัติ อาจารย์ยิ่งศักดิ์ คชโคตร

  ผู้ร่วมวิจัย :

  90,000 กำลังดำเนินการ
  0024

  การวิจัยเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างการเรียนรู้แก่กลุ่ม/ องค์กรชุมชนที่เกิดจากการศึกษาภาคสนามของนักศึกษาปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  90,000 เสร็จแล้ว
  0025

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไวน์กระชายดำให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ชูทวีป ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา นายธีระชัย จันทรเสนา นายนิล เหมบุรุษ นางสาวรัตนา อินทร์ฤทธิ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  90,000 เสร็จแล้ว
  0026

  การจัดการงานวิจัยของสถาบันราชภัฏเลยเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ผศ.สุทิน สุขคง อาจารย์สันทัด ใบลี อาจารย์สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  153,000 เสร็จแล้ว
  0027

  โครงการวิจัย การวิเคราะห์กระบวนการนโยบายของคณะกรรมการสภาสถาบันราชภัฏ (คสส.) ในช่วงระยะเวลาปี พ.ศ. 2538 – 2545

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ประจวบ สุขสมบูรณ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  210,000 ยังไม่เสร็จ
  0028

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  430,000 ยังไม่เสร็จ
  0029

  การพัฒนาระบบมาตรฐานคุณภาพการจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีแหล่งท่องเที่ยวสวนหินผางาม กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุทิน สุขคง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  300,000 กำลังดำเนินการ
  0030

  การวิจัยและพัฒนาแนวทางการจัดการมาตรฐานคุณภาพการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในการจัดการ และการมีส่วนร่วมกรณีอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย :

  200,000 เสร็จแล้ว
  0031

  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับเด็กปฐมวัย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย :

  180,000 กำลังดำเนินการ
  0032

  โครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายกลุ่มองค์กรประชาชนในพื้นที่จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.อานนท์ ผกากรอง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  1,500,000 เสร็จแล้ว
  0033

  การวิเคราะห์หาปริมาณของโปโตเอสโตรเจน (จีนีสทีนแลคไดแอดซีน ) ในกระชายดำในเขตพื้นที่จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางปานฤทัย พุทธทองศรี

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0034

  การสร้างวัตถุดูดซับเสียงจากกระดาษที่ใช้แล้วในสำนักงาน

  ชื่อผู้วิจัย:นายโสฬส ศรีหมื่นไวย

  ผู้ร่วมวิจัย :

  40,000 เสร็จแล้ว
  0035

  การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างในน้ำ อ่างเก็บน้ำ หมานตอนบนโดยเทคนิค Gc และ H PLC

  ชื่อผู้วิจัย:นายกิตติพงษ์ ชูจิตร

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0036

  กบฏผู้มีบุญบ้านหนองหมากแก้ว ตำบลปวนพุ กิ่งอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุทิน สุขคง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0037

  อิทธิพลต่อการตัดแต่งดอกต่ออนุภาพและปริมาณเมล็ดพันธุ์ลูกผสม บรอคโคลี่ คะน้า ในจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.มยุรี สักทอง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0038

  ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเมืองเลย สมัยอิทธิพลล้านช้าง และสยาม

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดนุพล ไชยสินธุ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  67,000 เสร็จแล้ว
  0039

  การแสดงพื้นบ้านจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายสุริยา บรรพลา

  ผู้ร่วมวิจัย :

  35,000 เสร็จแล้ว
  0040

  การวิเคราะห์หาปริมาณสารพิษตกค้างกุ่มออร์กาโนฟอสเฟต ในผักและผลไม้ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายธนาธิป รักศิลป์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0041

  การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การวัดผลการเรียนของนักเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษาตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร

  ผู้ร่วมวิจัย :

  27,300 เสร็จแล้ว
  0042

  โครงการพัฒนาขีดความสามารถประชาคมหมู่บ้าน

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  40,000 เสร็จแล้ว
  0043

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสินค้า OTOP : แปรรูปพริกสู่อาหารว่างและอาหารคาว

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย :

  20,000 เสร็จแล้ว
  0044

  โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตอาหาร เรื่อง การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ และสัตว์น้ำ

  ชื่อผู้วิจัย:นายวินัย สุตันตั้งใจ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  25,000 เสร็จแล้ว
  0045

  การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการป่าชุมชน จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,000 เสร็จแล้ว
  0046

  รูปแบบหลักสูตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว : ที่สอดรับกับหลักสูตรมัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ )

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวอัญชลี โกกะนุช

  ผู้ร่วมวิจัย :

  138,000 เสร็จแล้ว
  0047

  โครงการวิจัยการสร้างฐานข้อมูลและสืบค้นภูมิปัญญา ท้องถิ่น จังหวัดเลย เพื่อพัฒนา ศักยภาพชุมชน

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.รัตนา แสงสว่าง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  240,000 เสร็จแล้ว
  0048

  โครงการวิจัยในโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู เรื่อง การศึกษารูปแบบการพัฒนาครูโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ในโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู สถาบันราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  280,000 เสร็จแล้ว
  0049

  โครงการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนห่างไกลในเกาะแก่งและแหล่งทุรกันดาร เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง “สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ระดับประถมศึกษา ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในเขตจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  150,000 เสร็จแล้ว
  0050

  การวิจัยและพัฒนาการสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่น จากภูมิปัญญาบ้านนาโคก ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสุจารี แก้วคง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  250,000 เสร็จแล้ว
  0051

  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.เพ็ญนิภา อินทรตระกูล

  ผู้ร่วมวิจัย :

  200,000 เสร็จแล้ว
  0052

  การวิจัยและพัฒนาสำรับ/ตำรับอาหารสุขภาพไทยจากท้องถิ่นสู่ครัวโลก อาหารอีสาน

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวประภาศรี ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  150,000 เสร็จแล้ว
  0053

  การวิจัยและพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อแก้ปัญหาความยากจน ในพื้นที่จังหวัดเลย กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลที่ประชาชนในเขตพื้นที่มีรายได้ต่ำ จำนวน 2 แห่ง

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  300,000 เสร็จแล้ว
  0054

  การพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต สถาบันราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.รัตนา แสงสว่าง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  340,000 เสร็จแล้ว
  0055

  การวางระบบติดตามและประเมินผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ของสถาบันราชภัฏอีสานตอนบน กรณีศึกษาจัดหลักสูตรสถานศึกษาขั้น พื้นฐานปรัชญาท้องถิ่นของโรงเรียนในฝัน จังหวัดขอนแก่น

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.ภัทราพร เกษสังข์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  126,000 เสร็จแล้ว
  0056

  การวิจัยและพัฒนาวิจัยการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการที่ดีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.เสาวภา สุขประเสริฐ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  235,000 เสร็จแล้ว
  0057

  วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวกรณีศึกษา : ในโรงเรียนเขตอำเภอ ท่าลี่ จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์อุไรรัตน์ ทองพินิจ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  200,000 เสร็จแล้ว
  0058

  วิจัยและพัฒนาขบวนการเรียนรู้และครูภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่นกรณีศึกษา : อุทธยานแห่งชาติ ภูกระดึง

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.กฤษณา ยอดมงคล

  ผู้ร่วมวิจัย :

  200,000 เสร็จแล้ว
  0059

  การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรการบริหารการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,000 เสร็จแล้ว
  0060

  โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ไวน์ กระชายดำ

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.จันทร์แจ่ม ดวงอุปะ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  500,500 เสร็จแล้ว
  0061

  โครงการเสริมสร้างศักยภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชนชายแดนเชิงนิเวศแบบยั่งยืน : กรณีชายแดนลุ่ม น้ำเหือง – โขง บ้านท่าดีหมี อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  305,700 เสร็จแล้ว
  0062

  โครงการวิจัยสร้างเครือข่ายเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์จักสานไม่ไผ่จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์สุรจิตร์ พระเมือง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  600,000 เสร็จแล้ว
  0063

  โครงการวิจัยและพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการท่องเที่ยวชายแดนลุ่มน้ำเหือง-โขง กรณี แก่งคุดคู้ อ.เชียงคาน จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  350,000 เสร็จแล้ว
  0064

  การพัฒนากระบวนการหมักและบ่มสุราแช่พื้นบ้านด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ชื่อผู้วิจัย:อาจารย์วินัย สุตันตั้งใจ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  680,000 เสร็จแล้ว
  0065

  การพัฒนาแหล่งทุนจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  3,000,000 เสร็จแล้ว
  0066

  ลักษณะภาษาในกฎหมายตราสามดวง

  ชื่อผู้วิจัย:รศ.ชาคริต อนันทราวัน

  ผู้ร่วมวิจัย :

  70,000 เสร็จแล้ว
  0067

  การศึกษาผลของชนิดและระดับแป้งในสูตรการผลิตต่อคุณภาพด้านต่าง ๆ ของปลานิลยอเพื่อลดต้นทุนการผลิต

  ชื่อผู้วิจัย:นางสุภาวดี สำราญ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  40,000 เสร็จแล้ว
  0068

  ความหลากหลายของสังคมมดในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในเขต จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยงพงศ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  58,000 ยังไม่เสร็จ
  0069

  ผลของจุลินทรีย์อีเอ็ม (EM) ที่มีต่อผลผลิตของผักกาดกวางตุ้ง

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สมถวิล รุ่งศิรินันท์พร

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0070

  การพัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.พิรุณ จันทวาส

  ผู้ร่วมวิจัย :

  198,000 เสร็จแล้ว
  0071

  การวิจัยและพัฒนาวิชาชีพครูเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานเหนือ

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  275,000 เสร็จแล้ว
  0072

  การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสานตอนบน

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.รัตนา แสงสว่าง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  198,000 เสร็จแล้ว
  0073

  การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เรื่อง ผีตาโขนจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางอาภาภรณ์ วรรณา

  ผู้ร่วมวิจัย :

  132,000 เสร็จแล้ว
  0074

  โครงการพัฒนารูปแบบและกระบวนการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 5

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต

  ผู้ร่วมวิจัย :

  200,000 เสร็จแล้ว
  0075

  การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการศึกษาของท้องถิ่นเขตภูมิศาสตร์อีสานตอนบน

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร

  ผู้ร่วมวิจัย :

  250,000 เสร็จแล้ว
  0076

  โครงการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ท้องถิ่น เรื่อง บทเรียนวิทยาศาสตร์ท้องถิ่นชุด “แม่น้ำเลย”

  ชื่อผู้วิจัย:นายกิตติพงษ์ ชูจิตร

  ผู้ร่วมวิจัย :

  150,000 เสร็จแล้ว
  0077

  การสร้างบทเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง “การแปรรูปผลิตภัณฑ์นวดหน้าจากขมิ้นชัน” บ้านนาโคก ต.ศรีสองรัก อ.เมือง จ.เลย เพื่อยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิต

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวพรกมล ระหาญนอก

  ผู้ร่วมวิจัย :

  150,000 เสร็จแล้ว
  0078

  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ต.กกทอง อ.เมือง จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  150,000 เสร็จแล้ว
  0079

  การศึกษาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนของผลไม้ท้องถิ่นในเขต ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  150,000 เสร็จแล้ว
  0080

  การวิจัยและพัฒนาส้มตำสูตรไทย –เลย ด้วยวิทยาศาสตร์และภูมิปัญญาท้องถิ่น

  ชื่อผู้วิจัย:นางโสภา ธงศิลา นางสาวเตือนใจ ศิริพาหนะกุล

  ผู้ร่วมวิจัย :

  150,000 เสร็จแล้ว
  0081

  โครงการศึกษาสภาพกลไกและศักยภาพการบริหารจัดการแก้ไขความยากจนระดับจังหวัด

  ชื่อผู้วิจัย:นายสมพงษ์ ดุลยอนุกิจ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  176,000 เสร็จแล้ว
  0082

  โครงการพัฒนาศักยภาพคนจนให้สามารถสร้างวิสาหกิจ ชุมชนเพื่อแก้ไขความยากจนตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.วัชรินทร์ สายสาระ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  297,000 เสร็จแล้ว
  0083

  การวิจัยและพัฒนาการออกแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ์และการจัดระบบเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนของกลุ่มทองผ้าบ้านก้างปลาและกลุ่มจักสานบ้านกลาง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.เพ็ญนิภา อินทรตระกูล

  ผู้ร่วมวิจัย :

  214,670.50 เสร็จแล้ว
  0084

  การวิจัยศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยว “สะพานมิตรภาพน้ำเหือง ไทย-ลาว จังหวัดเลย” กรณีอำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เพื่อหาแนวทางการจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวพรกมล ระหาญนอก

  ผู้ร่วมวิจัย :

  200,000 เสร็จแล้ว
  0085

  การจัดการความรู้เอกลักษณ์ท้องถิ่นบ้านหาดแห่ บ้าน คกงิ้ว บ้านท่าดีหมี บ้านกลาง ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.ภัทราพร เกษสังข์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,000 เสร็จแล้ว
  0086

  การวิจัยและพัฒนาศักยภาพของคนในท้องถิ่นในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและเส้นทางการท่องเที่ยวเลย-ลาว

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวสุปราณี สิทธิพรหม

  ผู้ร่วมวิจัย :

  240,000 เสร็จแล้ว
  0087

  การศึกษาวิเคราะห์การแปรรูปเห็ดนางฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมและนำไปสู่การผลิตและจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

  ชื่อผู้วิจัย:นายวินัย สุตันตั้งใจ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  437,176 เสร็จแล้ว
  0088

  โครงการบริหารจัดการงานวิจัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อบูรณาการตามแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ชัชจริยา ใบลี

  ผู้ร่วมวิจัย :

  182,000 เสร็จแล้ว
  0089

  การตรวจสอบสรรพคุณเบื้องต้นของสมุนไพรไผ่ร้อยกอในเขตจังหวัดเลย : กรณีศึกษาการขับสารเคมีกำจัดศัตรูพืชกลุ่มฮอร์กาโนฟอสเฟตและคาร์บาเมตออกทางปัสสาวะในคน

  ชื่อผู้วิจัย:นางปานฤทัย พุทธทองศรี

  ผู้ร่วมวิจัย :

  70,000 เสร็จแล้ว
  0090

  การประเมินรังสีดวงอาทิตย์ด้วยพารามิเตอร์ทางอุตุนิยมวิทยาของจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายสุรจิตร์ พระเมือง

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,060 เสร็จแล้ว
  0091

  การดูดซับทองแดงทางชีวภาพด้วยกากของเสียจากขบวนการผลิตไวน์

  ชื่อผู้วิจัย:นายภาณุมาศ พรหมเทศ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,000 เสร็จแล้ว
  0092

  การพัฒนาวิธีการจัดการฐานข้อมูลสูญหายแบบอีพีอาร์และการตรวจสอบความแม่นยำและอำนาจการทดสอบเปรียบเทียบกับอีเอ็มและสิสท์ไวน์:เทคนิคมอนติคาร์โล

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.เชาว์ อินใย

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0093

  ไผ่กับวิถีชีวิตชุมชนชาวเลย:กรณีศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการจักสานกระติบข้าวหมู่บ้านนาอ้อ ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางนฤมล ปัญญาวชิโรภาส

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,000 เสร็จแล้ว
  0094

  การสำรวจชนิดของผีเสื้อกลางวันในเขตวนอุทยานภูผาล้อม อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย (2549)

  ชื่อผู้วิจัย:นางพรพิมล โคตรนรินทร์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0095

  ผลของสารสกัดจากใบประยงค์ต่อจำนวนเม็ดเลือด (Hacadamia ) ของแมลงวันผลไม้ระยะตัวหนอน

  ชื่อผู้วิจัย:นายกิตติ ตันเมืองปัก

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0096

  การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมะคาเดเมีย (Macadamia tetraphylla) ในสภาพที่ปลอดเชื้อ

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุปราณี สิทธิพรหม

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0097

  การศึกษาความหลากหลายชนิดของราน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติในตำบลเมือง หมู่ที่11 และหมู่ 12 ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.จารุวัลย์ รักษ์มณี

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0098

  การศึกษาการผลิตเอทานอลจากหยวกกล้วยโดยยีสต์ด้วยวิธีการหมักแบบกึ่งกะ

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  30,000 เสร็จแล้ว
  0099

  การรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.กฤษณา บุตรปาละ

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,000 เสร็จแล้ว
  0100

  ศึกษาเปรียบเทียบท่าฟ้อนรำนาฎศิลป์ไทย-ลาว

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุริยา บรรพลา

  ผู้ร่วมวิจัย :

  60,000 เสร็จแล้ว
  0101

  เครื่องสกัดสารใบสบู่ดำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์

  ชื่อผู้วิจัย:นายโสฬส ศรีหมื่นไวย

  ผู้ร่วมวิจัย :

  50,000 เสร็จแล้ว
  0102

  การปรับปรุงกระบวนการผลิตในการผลิตข้าวเกรียบสำหรับผู้ผลิตรายย่อย : กรณีศึกษา

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี (โครงการ EnPus)

  ผู้ร่วมวิจัย :

  20,000 เสร็จแล้ว
  0103

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ

  ชื่อผู้วิจัย:อ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล (โครงการ EnPus)

  ผู้ร่วมวิจัย :

  20,000 เสร็จแล้ว
  0104

  คุณสมบัติการต้านเชื่อแบคทีเรียของน้ำผึ้งที่เลี้ยงและผลิตโดยน้ำผึ้งวาทิศ

  ชื่อผู้วิจัย:อ.วินัย สุตันตั้งใจ (โครงการ EnPus)

  ผู้ร่วมวิจัย :

  25,000 เสร็จแล้ว
  0105

  การจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำเลยตอนบน

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์

  ผู้ร่วมวิจัย :

  350,000 เสร็จแล้ว
  0106

  สร้างแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.พรกมล ระหาญนอก

  ผู้ร่วมวิจัย :

  495,000 เสร็จแล้ว
  0107

  ใช้ประโยชน์และแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากผำ

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล

  ผู้ร่วมวิจัย :

  250,000 เสร็จแล้ว
  0108

  การวิจัยพัฒนาชุมชนต้นแบบการจัดการความรู้เพื่อพึ่งตนเองด้านพลังงานในชุมชนเชิงเขา : กรณีศึกษาบ้าน ท่าเปิบ ต.กกดู่ อ.เมือง จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

  ผู้ร่วมวิจัย : ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง

  225,000 เสร็จแล้ว
  0109

  การพัฒนารูปแบบการประสานข้อมูลและเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.พรกมล ระหาญนอก

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  90,000 เสร็จแล้ว
  0110

  การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน:กรณีศึกษาอ่างเก็บ น้ำห้วยน้ำหมาน อ.เมือง จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  125,000 เสร็จแล้ว
  0111

  การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์หน่อไม้บรรจุถุงของกลุ่มอาชีพบ้านอาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์

  ผู้ร่วมวิจัย : ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์ -

  180,000 เสร็จแล้ว
  0112

  แผนวิจัยและพัฒนาสิ่งทอพื้นบ้านจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ชัชจริยา ใบลี

  ผู้ร่วมวิจัย : นางปานฤทัย พุทธทองศรี ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี นางสมยงค์ สีขาว นางสาวอรทัย จิตไธสง นายสันทัด ใบลี

  610,817 เสร็จแล้ว
  0113

  การพัฒนาขบวนการสหกรณ์ในพื้นที่ จังหวัดหนองคาย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุทิน สุขคง

  ผู้ร่วมวิจัย : ผศ.สมพงษ์ ดุลยอนุกิจ นายสุรพงษ์ พลดาหาญ อบต.ชัยพฤกษ์ 4. นส.พิยากร กองไกรกลาง สนง.สหกรณ์จ.หนองคาย 5. นายอรุณ ขอคำ สนง.สหกรณ์

  750,000 เสร็จแล้ว
  0114

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลาย่อ

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี (โครงการ EnPus)

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  25,000 เสร็จแล้ว
  0115

  คุณสมบัติการต้านเชื่อแบคทีเรียของน้ำผึ้งที่เลี้ยงและผลิตโดยน้ำผึ้งวาทิศ

  ชื่อผู้วิจัย:อ.วินัย สุตันตั้งใจ (โครงการ EnPus)

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  30,000 เสร็จแล้ว
  0116

  การพัฒนาโจทย์วิจัยการผลิตพืชผักเมืองหนาวเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ขนาดเล็ก อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย: ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  50,000 เสร็จแล้ว
  0117

  การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของเยาวชนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง : Developments of Youth Tourism Noetworks among thh Greater Mekong Sub-region Countries.

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.ประกอบ ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  50,000 เสร็จแล้ว
  0118

  โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง และคณะ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  800,000 เสร็จแล้ว
  0119

  โครงการพัฒนาการจัดการพลังงานชุมชนเพื่อสิ่งแวดล้อม

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  820,000 เสร็จแล้ว
  0120

  โครงการวิจัยและพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จาก ขยะมูลฝอยอย่างครบวงจร

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  10,000,000 เสร็จแล้ว
  0121

  โครงการการศึกษาการทำความเย็นจากการแผ่รังสีกลางคืนภายใต้สภาพภูมิอากาศของจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย: ผศ.สุรจิตร์ พระเมือง

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  36,100 เสร็จแล้ว
  0122

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อเอดส์:กรณีศึกษาในกลุ่มดอกฝ้าย จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.ภัทรธิรา ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  180,000 เสร็จแล้ว
  0123

  การพัฒนาการจัดการค่ายเยาวชนเพื่อส่งเสริมอาชีพทางศิลปกรรมในท้องถิ่นจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายเชิดเกียรติ กุลบุตร

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  70,000 เสร็จแล้ว
  0124

  การวิเคราะห์ความต้องการกำลังแรงงานของอนุภูมิภาคอีสาน-ตอนบน เพื่อพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  80,000 กำลังดำเนินการ
  0125

  การศึกษาคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์น้ำปรุงรสผักสะทอนและพัฒนากระบวนการผลิตให้ถูกสุขลักษณะ : กรณีศึกษาบ้านนาดี อ.ด่านซ้าย จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสุภาวดี สำราญ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0126

  การศึกษาเฉดสีธรรมชาติสำหรับการย้อมผ้าไหมของกลุ่มทอผ้าบ้านหนองน้ำใส กิ่งอำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย : กรณีศึกษาสีย้อมธรรมชาติจากขมิ้นและกระชายดำ

  ชื่อผู้วิจัย:นางปานฤทัย พุทธทองศรี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0127

  โครงการสำรวจและรวบรวมพรรณไม้ตามโครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในหมู่บ้านหินสอ ต.ปลาบ่า อ.ภูเรือ จ.เลย

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.สุปราณี สิทธิพรหม

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  150,000 กำลังดำเนินการ
  0128

  การวิจัยและพัฒนา Courseware ทางการศึกษาเพื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.ชมภูนาฎ ชมภูพันธ์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  190,000 เสร็จแล้ว
  0129

  ศึกษาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ชัชจริยา ใบลี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0130

  ศึกษาศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.ภัทราพร เกษสังข์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0131

  การจัดตารางสอนอัตโนมัติแบบยืดหยุ่นโดยใช้จีเติกอัลกอริทึม

  ชื่อผู้วิจัย:นางวีณา พรหมเทศ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  80,000 เสร็จแล้ว
  0132

  การเพิ่มกำลังการผลิตและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ OTOP ประเภทเซรามิกส์ในท้องถิ่นจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.ภควดี ศิริหล้า

  ผู้ร่วมวิจัย : นายณัฎฐ์วุฒิ พีบขุนทด จารุพร มีทรัพย์ทอง พัฒนะ เจริญยิ่ง ไพโรจน์ บุตรเพ็ง ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

  420,000 เสร็จแล้ว
  0133

  การพัฒนารูปแบบชุดการจัดประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้ทางภาษาของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.อุบล เวียงสมุทร

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  180,000 เสร็จแล้ว
  0134

  ศักยภาพและกำหนดแนวทางในการพัฒนาการปลูกยางพารา

  ชื่อผู้วิจัย:นายสันทัด ใบลี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  180,000 เสร็จแล้ว
  0135

  การศึกษากระบวนการพัฒนาเครือข่ายการจัดการความรู้ เพื่อสร้างระบบข้อมูลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวท้องถิ่นจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:น.ส.พรกมล ระหาญนอก

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 กำลังดำเนินการ
  0136

  การพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษามะพร้าวแก้วและการจัดการของเสียที่เหลือจากการผลิต กรณีศึกษา:กลุ่มสตรีมะพร้าวแก้ว บ้านน้อย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางมณีรัตน์ สุตันตั้งใจ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  400,000 เสร็จแล้ว
  0137

  คุณภาพชีวิตครู : กรณีศึกษาครูโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไพฑูรย์ ยาบุษดี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  160,000 กำลังดำเนินการ
  0138

  การบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 1

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.มัณฑนา อินทุสมิต

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  160,000 เสร็จแล้ว
  0139

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการถ่ายโอนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:รศ.ดร.บุญช่วย ศิริเกษ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  160,000 เสร็จแล้ว
  0140

  การศึกษาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำและผลที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประชากรบริเวณอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก 12 แห่ง

  ชื่อผู้วิจัย:นายศักดินาภรณ์ นันที

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  180,000 เสร็จแล้ว
  0141

  การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของแพลงก์ตอนในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลยในจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวอรทัย จิตไธสง

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0142

  การศึกษาสังคมของสัตว์หน้าดินในพื้นที่ชุ่มน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้นบริเวณลุ่มแม่น้ำเลย ในจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0143

  การเลี้ยงผึ้งพันธุ์เพื่อผลิตน้ำผึ้งเดือนห้า

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ศราวุฒิ ม่วงศรี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  100,000 เสร็จแล้ว
  0144

  การพัฒนานวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาร่วมในการออกเสียงพยัญชนะภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยและนักศึกษาลาวในมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.ประกอบ ผลงาม

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  210,000 กำลังดำเนินการ
  0145

  การวิจัยและพัฒนากระบวนการเขียนแผนการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนครูและการสอนภาษาอังกฤษที่พัฒนาการท่องเที่ยวในจังหวัดเลย : กรณีศึกษาอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวอุไรรัตน์ ทองพินิจ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  50,000 เสร็จแล้ว
  0146

  การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล เขตจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  260,000 เสร็จแล้ว
  0147

  การจัดการความรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน:กรณีศึกษาตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสมยงค์ สีขาว

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  110,000 เสร็จแล้ว
  0148

  บริหารจัดการงานวิจัย ปี 2550

  ชื่อผู้วิจัย:สถาบันวิจัยและพัฒนา

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  300,000 เสร็จแล้ว
  0149

  การพัฒนารูปแบบโรงรมควันยางแผ่น จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายเชิดเกียรติ กุลบุตร

  ผู้ร่วมวิจัย : อาจารย์เชี่ยวชาญ ชิตชม -

  300,000 เสร็จแล้ว
  0150

  ผลกระทบที่เกิดจากการปลูกยางพาราในเขตจังหวัดเลย กรณีศึกษาด้านทรัพยากร

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.จุลดิษฐ อุปฮาต

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0151

  การพัฒนาระบบสารสนเทศฐานข้อมูลยางพาราของจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสมยงค์ สีขาว

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0152

  การศึกษาการปลูกยางพาราภายใต้การเกษตรแบบผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของเกษตรกรในจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางพัชรี ปัญญานาค

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0153

  แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลยหมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย : นักศึกษาระดับปริญญาโท -

  40,000 เสร็จแล้ว
  0154

  การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน20,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:อ.พรกมล ระหาญนอก

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  35,000 เสร็จแล้ว
  0155

  การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  35,000 เสร็จแล้ว
  0156

  การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:อ.สมยงค์ สีขาว

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  35,000 เสร็จแล้ว
  0157

  การศึกษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:อ.อรทัย จิตไธสง

  ผู้ร่วมวิจัย : ผศ.ศักดินาภรณ์ นันที -

  35,000 เสร็จแล้ว
  0158

  พฤติกรรมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการดื่มสุราของนักเรียน นักศึกษาในจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.โยธิน สุริยพงศ์ และคณะ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว
  0159

  โครงการศึกษากลุ่มเครือข่ายของผู้ทำสัญญาซื้อขายพืชเกษตร ระหว่างจังหวัดเลย ประเทศไทยและแขวงไชยะบุรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

  ชื่อผู้วิจัย:นางอารีวรรณ์ บังเกิด

  ผู้ร่วมวิจัย : รศ.รัตนา แสงสว่าง -

  300,000 เสร็จแล้ว
  0160

  อาถรรพณ์และไสยเวทในกฎหมายตราสามดวง (บทบังคับตามกฎหมาย)

  ชื่อผู้วิจัย:รศ.ชาคริต อนันทราวัน

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  63,000 เสร็จแล้ว
  0161

  การศึกษารูปแบบการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ปานุพันธ์ จันทรากุลนนท์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  70,000 เสร็จแล้ว
  0162

  ข้อเสนอด้านเนื้อหาในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไชยวุฒิ มนตรีรักษ์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  54,940 เสร็จแล้ว
  0163

  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติของผู้เรียน เรื่อง โขนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยสถานการณ์การเรียน 3 ลักษณะ

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวชมภูนาฎ ชมพูพันธ์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  45,000 เสร็จแล้ว
  0164

  การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับมาตรฐานข้อมูลอุดมศึกษา:กรณีศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางวีณา พรหมเทศ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  40,000 เสร็จแล้ว
  0165

  การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของผลหนามแท่ง

  ชื่อผู้วิจัย:นางบุษบาวดี ดุลยอนุกิจ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  45,000 เสร็จแล้ว
  0166

  การพัฒนาเครื่องอัดขี้เลื่อยกึ่งอัตโนมัติสำหรับการ เพาะเห็ด

  ชื่อผู้วิจัย:นายสมศักดิ์ พินิจด่านกลาง

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  66,700 เสร็จแล้ว
  0167

  การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อเพื่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ท้องถิ่น : กรณีศึกษาบ้านโพน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายกฤษณพจน์ ศรีทารัง

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  40,000 คืนทุน
  0168

  การจัดการความขัดแย้งในชุมชน : การศึกษารูปแบบการใช้ภาษาในการเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทของผู้นำชุมชน ในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  60,000 เสร็จแล้ว
  0169

  การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษและการมีสัมมาทิฐิด้วยนิทานพื้นบ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางวรพรรณ ทิพรส

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  50,000 เสร็จแล้ว
  0170

  การศึกษาสภาพเศรษฐกิจของครัวเรือนในเขตตำบลชัยพฤกษ์ จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางวรินทร์ธร โตพันธ์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 เสร็จแล้ว
  0171

  การสำรวจข้อมูลทางกายภาพของทรัพยากรทางการท่องเที่ยวในเขตตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายสัญชัย เกียรติทรงชัย

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 เสร็จแล้ว
  0172

  สภาพปัญหาและความต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอพื้นบ้าน : กรณีศึกษากลุ่มสตรีทอผ้า บ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวจารุพร มีทรัพย์ทอง

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 เสร็จแล้ว
  0173

  การจัดทำคลังคำศัพท์ภาษาไทยถิ่นเลยจากเรื่องเล่า : กรณีศึกษาตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางพัชรินทร์ ดวงศรี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 เสร็จแล้ว
  0174

  .การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 โรงเรียนบ้านหัวฝาย ต.ชัยพฤกษ์ อ.เมือง จ.เลย โดยการประยุกต์ใช้มัลติมีเดียของ Pearson

  ชื่อผู้วิจัย:นางชมพูนุท ธีราวิทย์

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 เสร็จแล้ว
  0175

  การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องฉายวัสดุทึบแสงใช้ในการเรียนการสอน

  ชื่อผู้วิจัย:นายชัยยศ คำมี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  77,000 เสร็จแล้ว
  0176

  การศึกษาสภาพปัจจุบันและความคาดหวังของบุคลากรที่มีต่อการบริหารผลการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวอัญชลี โกกะนุช

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  30,000 เสร็จแล้ว
  0177

  การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการทอผ้าของกลุ่มสตรีทอผ้า : กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวพรพิธ พัฒนกุล

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 เสร็จแล้ว
  0178

  ความรู้ ความเข้าใจและความต้องการสื่อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนองค์การบริหารส่วนตำบลชัยพฤกษ์

  ชื่อผู้วิจัย:นายสุขุม พรมเมืองคุณ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 เสร็จแล้ว
  0179

  การนวดแผนไทย : กรณีศึกษาบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นางสาวอร่ามศรี ชูศรี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  23,000 กำลังดำเนินการ
  0180

  ภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายวัชรินทร์ สินศิริ

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  69,000 เสร็จแล้ว
  0181

  สุนทรียศาสตร์ในผลงานศิลปกรรมวัดศรีสัตตนาคบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  40,000 เสร็จแล้ว
  0182

  การประมาณค่าจุดตรึงของกระบวนการทำซ้ำสำหรับการส่งแบบเกือบไม่ขยายเชิงเส้นกำกับในปริภูมินาค

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.เกียรติศักดิ์ รัตนสีหา

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  40,000 กำลังดำเนินการ
  0183

  การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม กรณีศึกษาความขัดแย้งระหว่างภาครัฐและประชาชนในการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ เขตชุมชนเทศบาลตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:นายภาสกร สุระชัยปัญญา

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  60,000 เสร็จแล้ว
  0184

  แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  ผู้ร่วมวิจัย : นักศึกษาระดับปริญญาโท -

  20,000 เสร็จแล้ว
  0185

  การศึกษาศักยภาพความเข้าใจและทัศนคติด้านการท่องเที่ยวของภาคีในพื้นที่อำเภอ ภูเรือ จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:อ.พรกมล ระหาญนอก

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  20,000 ยังไม่เสร็จ
  0186

  การศึกษาศักยภาพของทรัพยากรการท่องเที่ยว อำเภอเมือง จังหวัดเลย เพื่อจัดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  20,000 เสร็จแล้ว
  0187

  การพัฒนาเว็บฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว โดยการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เขตอำเภอเมือง อำเภอภูเรือ และอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 35,000 บาท

  ชื่อผู้วิจัย:อ.สมยงค์ สีขาว

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  20,000 เสร็จแล้ว
  0188

  การศึกษาเส้นทางเดินเท้าศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา : วนอุทยานภูผาล้อม จังหวัดเลย

  ชื่อผู้วิจัย:อ.อรทัย จิตไธสง

  ผู้ร่วมวิจัย : ผศ.ศักดินาภรณ์ นันที -

  20,000 เสร็จแล้ว
  0189

  การผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรด์จากแป้งกล้วยและการประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์โยเกิร์ต

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  240,000 เสร็จแล้ว
  0190

  คุณสมบัติของยีนที่เข้ารหัสเอ็นไซม์ไฟล์กาแลคทูโรเนสในข้าวขาวดอกมะลิ 105

  ชื่อผู้วิจัย:ดร.สุปราณี สิทธิพรหม

  ผู้ร่วมวิจัย : - -

  200,000 เสร็จแล้ว

  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลย @ 2019