แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:792

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศถิวรรณ สมบัติ

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:เงินบัญชีกองทุนสนับสนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ปี 2557

  • ชื่องานวิจัย:การวิเคราะห์แนวโน้มรายจ่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • งบประมาณ:35,000

  • สถานะ:เสร็จแล้ว

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:จำนวน 10 เล่ม+CD ประกาศทุนครั้งที่ 1/2557 ลงวันที่ 6 พ.ย 2556 22 พ.ค 2561 บันทึกเข้าที่ 743 ส่งเล่มวิิจัยให้ผู้ทรงแก้ไขตามผู้ทรงคุณวุฒิ+ข้อชี้แจงแล้ว 1 เล่ม 15 มิ.ย 2561 เผ่ยแพร่การประชุม ม .สุโขทัยธรรมธิราช 1-3 กุมภาพันธ์ 2560 แล้ว 15 มิ.ย 2561 ส่งหลักบานการจ่ายเป็บใบเสร็จรับเงิน จำนวน 35310 บันทึกเรียบร้อยแล้ว

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141