แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:791

  • ชื่อ-นามสกุล:นายนพรัตน์ พันธ์ุวาปี และ นางณัชชา สมจันทร์

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:เงินบัญชีกองทุนสนับสนุนวิจัยของมหาวิทยาลัย ปี 2557

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนากระบวนการผลิตสบู่สมุนไพร

  • งบประมาณ:40,000

  • สถานะ:ลงสู่คณะ

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:จำนวน 10 เล่ม ตามบันทึกเข้า 596 ประกาศครั้งที่ 1/2557 6 พ.ย. 2556 เสนงานวิจัย 19-20 ธันวาคม 2559 ที ม.รำไพรพรรณี แล้วได้ทุนนำไปเสนอ 10,000 บาท หลักฐาน การนำเสนอแล้ว 2.พ.ค. 2560

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141