แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:790

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พยุงพร นนทวิศรุต

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบสกว. ปีงบประมาณ2556

  • ชื่องานวิจัย:การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างการเรียนรู้สำหรับเด็กและเยาวชน ชุมชนนาหอ ตำบลนาหอ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:120,000

  • สถานะ:-

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:-

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141