แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:787

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี และคณะ

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:ททท.แห่งประเทศไทย

  • ชื่องานวิจัย:แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิติ และวัฒนธรรมเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:450,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141