แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:784

  • ชื่อ-นามสกุล:นายนพพร แก้วมาก

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและด้านความอ่อนตัวโดยใช้แบบฝึกการเคลื่อนไหวทางกายและการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ

  • งบประมาณ:2,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141