แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:783

  • ชื่อ-นามสกุล:นางสาวจิตราภา คนฉลาด

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

  • ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาโครงสร้างข้อมูลของนักศึกษาหมู่เรียน ว.5409 เรื่อง การควบคุมการทำงานของโปรแกรมด้วยคำสั่งวนลูป (Loop) ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยใช้กิจกรรมแบบฝึกทักษะ

  • งบประมาณ:2,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141