แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:764

  • ชื่อ-นามสกุล:นายเพสยันดร์ ทิพรส และ นายวรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป”(งบที่จัดสรร 300,000 บาท)

  • ชื่องานวิจัย:ผลของการฝึกด้วยตารางเก้าช่องและความเข็งแรงที่มีต่อความคล่องแคล่วว่องไวในนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • งบประมาณ:40,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141