แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:723

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

  • ชื่องานวิจัย:แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของลุ่มน้ำหมานเพื่อบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่เขตเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:539,900

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141