แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:712

  • ชื่อ-นามสกุล:นายวิชญ์ มะลิต้น

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • ชื่องานวิจัย:การจัดการระบบสวัสดิการชุมชนเพื่อความยั่งยืนของชุมชน: ศึกษาเปรียบเทียบกลุ่มทอผ้าบ้านก้างปลา ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย กับกลุ่มทอผ้าบ้านศรีอุบล ตำบลกุดแห่ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

  • งบประมาณ:5,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141