แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:711

  • ชื่อ-นามสกุล:นายมนตรี ต่อวัฒนบุญ รศ.สมเจตน์ ดวงพิทักษ์

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “พัฒนาเค้าโครงการวิจัย”

  • ชื่องานวิจัย:การลู่เข้าของผลเฉลยสำหรับปัญหาของระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น โดยระเบียบวิธีการทำซ้ำแปรผัน

  • งบประมาณ:5,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141