แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:643

  • ชื่อ-นามสกุล:นายเมืองมล เสนเพ็ง

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

  • ชื่องานวิจัย:การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดฝึก Data Acquisition (DAQ) ด้วยซอฟต์แวร์ Lab View

  • งบประมาณ:30,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141