แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:621

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงทวิภาคีของสถานศึกษา ขนาดเล็กโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้ำเลย

  • งบประมาณ: 216,583

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141