แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:620

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.พรกมล ระหาญนอก ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

  • ชื่องานวิจัย:การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:126,020

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141