แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:562

  • ชื่อ-นามสกุล:นายธนภณ วิมูลอาจ

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554 ประเภททุนวิจัยในชั้นเรียน

  • ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีหน่วยงานภาครัฐของนักศึกษา บ.5404T เรื่อง การปรับวิธีการบัญชีเข้าสู่เกณฑ์คงค้างโดยใช้กิจกรรมกระบวนการเรียนการสอนแบบแบ่งกลุ่มทำงาน (Committee Work Method)

  • งบประมาณ:2,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141