แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:490

  • ชื่อ-นามสกุล:นางศุภกานต์ บำรุงราชหิรัณย์

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2554

  • ชื่องานวิจัย:ผลของการใช้ชุดสื่อการสอนการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษที่มีต่อความผิดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในวิชาการเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเบื้องต้นของนักศึกษามหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย

  • งบประมาณ:27,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141