แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:457

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.จิตติมา พีรกมล อ.เกษร น้อยนาง ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล ดร.สุพรรณี ศรีปัญญากร ผศ.โสภา ธงศิลา ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี อาจารย์สุภาวดี สำราญ

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

  • ชื่องานวิจัย:โครงการบริหารจัดการงานวิจัยพัฒนารูปแบบการจัดกระบวนการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความสามารถสู่ธุรกิจการบริการอาหารว่างในจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:70,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141