แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:455

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ชมภูนาฎ ชมพูพันธ์

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2553

  • ชื่องานวิจัย:กลยุทธ์การปรับตัวเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจากประเทศจีนและญี่ปุ่นของวิถีไทเลย

  • งบประมาณ:120,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141