แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:452

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ชมภูนาฎ ชมพูพันธ์ ผศ.สังคม พรหมศิริ

  • คณะ:ครุศาสตร์/มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ปีงบประมาณ 2553

  • ชื่องานวิจัย:แนวทางการส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางพาราในเขตจังหวัดเลยโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

  • งบประมาณ:180,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141