แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:335

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ยุพิน อุ่นแก้ว

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบสถาบันเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ปีงบประมาณ 2552

  • ชื่องานวิจัย:โครงการศึกษาประเพณีเลี้ยงบ้านของชาวไทดำหมู่บ้านนาป่าหนาด อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:50,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141