แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:329

  • ชื่อ-นามสกุล:นายณัฎฐ์วุฒิ พีบขุนทด อ.ภควดี ศิริหล้า อ.พัฒนะ เจริญยิ่ง อ.ไพโรจน์ บุตรเพ็ง อ.ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสหกรรม

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2552

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพหัตถกรรมดินเผาพื้นบ้าน

  • งบประมาณ:747,500

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141