แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:296

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.เชาว์ อินใย นางสรินทร คุ้มเขต

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • ชื่องานวิจัย:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อการเรียนวิชาศิลปะการแสดง เรื่อง ประเภทของระบำ รำ ฟ้อน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียน

  • งบประมาณ:6,500

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141