แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:292

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.พิรุณ จันทวาส นางวนิชา อุดคำเที่ยง

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • ชื่องานวิจัย:การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านน้ำมัน และโรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลยเขต 1

  • งบประมาณ:6,500

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141