แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:205

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.พรสวรรค์ สุวรรณศรี ผศ.ดร.ชมพูนุท วราศิระ ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

  • ชื่องานวิจัย:การศึกษาและพัฒนาเครือข่ายเยาวชนด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:220,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141