แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:201

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ศศิธร ขันติธรางกูร ผศ.ณรงค์ สารทัศนานันท์ ผศ.ทัศนา สุรียธนาภาส ดร.พิรุณ จันทวาส อ.พนิตศรี ศรีเชื้อ ผศ.ทัศนี วิฑูธีรศานต์

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2551

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้และการจัดการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาทของสถานศึกษาในจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:280,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141