แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:153

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ และนักศึกษาระดับปริญญาโท

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณโครงการทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาโท (Window II) ประจำปี 2550

  • ชื่องานวิจัย: แนวทางพัฒนาการจัดการการบริการท่องเที่ยวเชิงนิเวศสวนหินผางาม อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย หมายเหตุ สกว.สนับสนุนทุน 40,000 บาท มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยสนับสนุน 20,000 บาท

  • งบประมาณ:40,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141