ลำดับ:0751

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวเดือนเด่น นาคสีหราช และ นายธีระศักดิ์ เชี่ยวเวทย์

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ปีงบประมาณ:2556

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2556 ประเภท “ทุนทั่วไป

โครงการ:มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนในการป้องกันและควบคุมมลพิษในทะเล: ศึกษาพันธกรณีของประเทศไทย

งบประมาณ:60,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141