แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:747

ชื่อ-นามสกุล:นางสาววีระนุช แย้มยิ้ม

คณะ:ครุศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

ชื่องานวิจัย:บทบาทของครูสังคมศึกษากับการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้อาเซียนศึกษา : กรณีศึกษาครูมัธยมศึกษาในจังหวัดเลย

งบประมาณ:84,860

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141