แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:739

ชื่อ-นามสกุล:ดร. สุพรรณี พฤกษา ผศ.ดร. สุวารีย์ ศรีปูณะ นางสาวอิศรารัตน์ มาขันพันธ์ นางสาวปิยะนุช เหลืองาม

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2556

ชื่องานวิจัย:ความหลากหลายและคุณค่าของอาหารท้องถิ่นตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

งบประมาณ:324,999

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141