แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:737

ชื่อ-นามสกุล:อ.ชรินทร์ญา กล้าแข็ง

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

ชื่องานวิจัย:ย่อยที่ 4 การเพิ่มมิติการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลย

งบประมาณ:887,511

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141