แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:736

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.วาสนา ดิษฐพรม

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

ชื่องานวิจัย:ย่อยที่ 3 การเพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในสายตาของนักท่องเที่ยวในอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

งบประมาณ:871,611

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141