แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:732

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.เตือนใจ ศิริพาหนะกุล ดร.สุวิมล โชคชัยสวัสดี ดร. สุพรรณี พฤกษา ดร. มธุรส ชลามาตย์

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

ชื่องานวิจัย:ผลของการใช้จมูกข้าวทดแทนข้าวเหนียวในส่วนผสมต่อคุณภาพไส้กรอกเปรี้ยว

งบประมาณ:437,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141