แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:727

  • ชื่อ-นามสกุล:รศ.ดร.นัยนา อรรจนาทร ผศ.อำนวย อรรจนาทร นางสาวอรนิต ประนมไพร

  • คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

  • ชื่องานวิจัย:การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนในจังหวัดเลย

  • งบประมาณ:744,060

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141