แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:724

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

คณะ:มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

ชื่องานวิจัย:การศึกษาอัตลักษณ์ทางศิลปกรรมและวัฒนธรรมท้องถิ่นในเขตพื้นที่การท่องเที่ยวอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลยสู่การออกแบบสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชุมชน

งบประมาณ:612,150

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141