แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:717

  • ชื่อ-นามสกุล:อ.ภควดี ศิริหล้า ณัฏฐ์วุฒิ พีบขุนทด พัฒนะ เจริญยิ่ง ไพโรจน์ บุตรเพ็ง ยุทธพงษ์ นาคโสภณ

  • คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

  • แหล่งทุน:งบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2556

  • ชื่องานวิจัย:ชุดโครงการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเซรามิกส์และการบริหารการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรณี

  • งบประมาณ:1,007,536

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141