ลำดับ:0713

ชื่อ-นามสกุล:รศ.ดร.ชัชจริยา ใบลี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2555

แหล่งทุน:งบประมาณสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกอ.)

โครงการ:ศักยภาพการท่องเที่ยวภาคตะวันออกเฉียงเหนือสู่การเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

งบประมาณ:796,125

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141