แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:706

  • ชื่อ-นามสกุล:ผศ.นิมิตร ตาน้อย

  • คณะ:ครุศาสตร์

  • แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

  • ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการเรียนรู้วิชาเฉพาะ 1 ของนักศึกษา ค.5201 เรื่อง องค์ประกอบในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ระดับประถมศึกษา โดยใช้ตัวอย่างแบบฝึกเขียนแผนจัดการเรียนรู้และแบบฝึกทักษะ กรณีศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านปากปวนและโรงเรียนเทศบาล 3 ศรีสว่าง

  • งบประมาณ:2,000

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141