แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:703

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.กิตติพงษ์ ชูจิตร

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมีวิเคราะห์ เรื่อง การไทเทรตบนพื้นฐานปฏิกิริยาการเกิดไอออนเชิงซ้อน โดยใช้กระบวนการเรียนการสอนตามหลักยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง : โมเดลซิปปา (CIPPA Model)

งบประมาณ:2,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141