ลำดับ:0701

ชื่อ-นามสกุล:นายอุดมพล นาอุดม

คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ปีงบประมาณ:2555

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

โครงการ:การสร้างและหาประสิทธิภาพของโมเดลการเรียนการสอนรายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานอุตสาหกรรมของนักศึกษา ว.5312

งบประมาณ:2,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141