แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:699

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.วาสนา ดิษฐพรม

คณะ:วิทยาการจัดการ

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ์หัวข้อ “กลยุทธ์การตลาดในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์”ของนักศึกษาหมู่เรียน บ.5411T ที่จัดการเรียนการสอนตามแนวคิดคอนสทรัคติวิสต์ (Constructivist Approach) โดยใช้การมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่

งบประมาณ:2,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141