แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:694

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวคัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์

คณะ:เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

ชื่องานวิจัย:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการจัดการการผลิต : การผลิตแบบทันเวลาพอดี โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญการสอนแบบ CIPPA MODEL

งบประมาณ:2,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141