ลำดับ:0679

ชื่อ-นามสกุล:นางสาวคัจฉนันท์ เลิศพงษ์ศิลป์

คณะ:วิทยาการจัดการ

ปีงบประมาณ:2555

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภททุน “วิจัยในชั้นเรียน”

โครงการ:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาสถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ: สถิติเชิงพรรณนาและสถิติเชิงอนุมาน โดยวิธีการสอนแบบจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS for Windows)

งบประมาณ:2,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141