ลำดับ:0655

ชื่อ-นามสกุล:นายวรศิษฏ์ ศรีบุรินทร์ นายยรรยง พานเพ็ง นายวิสิฐ วงศ์เขียว นายวรายศ หล้าหา นายอาทิตย์ ปัญญาคำ

คณะ:ครุศาสตร์

ปีงบประมาณ:2555

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

โครงการ:การพัฒนารูปแบบการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องและแบบหนักสลับเบาที่มีต่อสมรรถภาพด้านแอโรบิคและแอนแอโรบิคในนักศึกษา

งบประมาณ:20,000

สถานะ:-

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141