แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:650

ชื่อ-นามสกุล:นายชัยมงคล ปินะสา

คณะ:ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

ชื่องานวิจัย:การใช้กระบวนการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ในการพัฒนาศักยภาพและสมรรถภาพของผู้เรียน รายบุคคล

งบประมาณ:40,000

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141