ลำดับ:0638

ชื่อ-นามสกุล:นายวัชรินทร์ เดชกุลทอง ผศ.ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด นางสาวอารีรัตน์ ดาวงษา

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีงบประมาณ:2555

แหล่งทุน:งบกองทุนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ปีงบประมาณ 2555 ประเภท “ทุนทั่วไป”

โครงการ:สมบัติเทอร์มออิเล็กทริกของสารประกอบ Ba-K-Si-Ca-P-O

งบประมาณ:90,000

สถานะ:เสร็จแล้ว

บัญชีผู้ใช้งาน:

Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141