แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:621

ชื่อ-นามสกุล:ผศ.ดร.พิมพ์อร สดเอี่ยม

คณะ:ครุศาสตร์

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

ชื่องานวิจัย:การพัฒนารูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเชิงทวิภาคีของสถานศึกษา ขนาดเล็กโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน: กรณีศึกษาอิทธิพลของอัตลักษณ์ของชุมชนลุ่มน้ำเลย

งบประมาณ: 216,583

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141