แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:620

ชื่อ-นามสกุล:ดร.พรกมล ระหาญนอก ผศ.ไทยโรจน์ พวงมณี

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

ชื่องานวิจัย:การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการท่องเที่ยว อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย

งบประมาณ:126,020

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141