แสดงรายละเอียดโครงการลำดับ:619

ชื่อ-นามสกุล:ดร.จุไรรัตน์ อาจแก้ว ดร.สุพรรณี พฤกษา ผศ.ศถิรวรรณ สมบัติ อ.กีรติ ภูมิผักแว่น

คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

ชื่องานวิจัย:การบูรณาการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเชิงพื้นที่

งบประมาณ:138,919

สถานะ:

รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141