แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:618

  • ชื่อ-นามสกุล:ดร.สุพรรณี พฤกษา ผศ.ดร.สุวารีย์ ศรีปูณะ

  • คณะ:วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

  • ชื่องานวิจัย:ภูมิปัญญาอาหารเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุในหมู่บ้านวัฒนธรรมนาอ้อ ต.นาอ้อ จ.เลย

  • งบประมาณ:237,719

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141