แสดงรายละเอียดโครงการ

 

  • ลำดับ:615

  • ชื่อ-นามสกุล:รศ.รัตนา แสงสว่าง อ.ศักดิ์ชาย พวงจันทร์

  • คณะ:วิทยาการจัดการ

  • แหล่งทุน:งบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สกอ.ปี 2555

  • ชื่องานวิจัย:การจัดการความรู้การเพิ่มคุณค่าสื่อสร้างสรรค์งานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

  • งบประมาณ:375,089

  • สถานะ:

  • รายงานวิจัยฉบับสมบรูณ์:

  • บัญชีผู้ใช้งาน:

 


Copyright 2018 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เลขที่ 234 หมู่ที่ 11 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

เบอร์โทรศัพท์ 0-4283-5223-8 หรือ เบอร์โทรสาร 0-4283-5224-8 ต่อ 41141,51141